บุคลากร โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
นายภิญโญ หอมไกล
ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม


นายสุวัฒน์ เทศสนั่น
     รองผู้อำนวยการ

นายถนอม อุ่นน้ำเที่ยง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสำราญ จันทร์พลงาม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายทรงวุฒิ ลาศา
หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน
ว่าที่พ.ต.สมหมาย บำรุงเอื้อ
หัวหน้ากลุ่มบริหารการเงิน/พัสดุ
นายบวร อำมะเหียะ
ลูกจ้างประจำ

 

 

 

 

 

 
พนักงานขับรถ

 

 
   
             
 

 

 

 

 

 

 


ครูธุรการ